na JTPUBAY000000000002556 20180816115421 0010-041500000000181 180816 0 9786028669252 R 899.221 3 R 899.221 3 SHI m Shizuka Kazuma Membongkar Misteri Kakashi & Sasuke Konfrontasi dan Manuver Dunia Kelam Para Ninja cet-1 Jogjakarta : Araska, 2010 90 hlm. : ILUS 43357/2015 43358/2015 43358/2015 43357/2015 JTPUBAY000000000002556 20200713115439 0010-041500000000181 200713 0 9786028669252 899.221 3 899.221 3 SHI m Shizuka Kazuma Membongkar Misteri Kakashi & Sasuke Konfrontasi dan Manuver Dunia Kelam Para Ninja cet-1 Jogjakarta : Araska, 2010 90 hlm. : ILUS 43357/2015 28160 00002762 43357/2015