Detektif Konyol James Bond Adeknya Rudiyant text Jakarta Gramedia 2013 URN:ISBN:6027906030