na JTPUBAY000000000012955 20160711082100.0 6029288705 010-061600000000658 813 RUD d Rudiyant Detektif Konyol Daerah Pulau Dewata Cet 1 Jakarta JAL Publishing 2012` 254hlm,;12x17cm,; 46509/2016 46508/2016