Detektif Konyol Rudiyant text Jakarta Media Langit 2013 URN:ISBN:6027751347